top of page

Služby

Denní pobyt

PIT_0691.jpg

Úvod

Denní pobyt (Mateřská škola speciální) je jednou z hlavních částí DEMOSTHENA – centra odborné komplexní péče pro děti. Základní myšlenkou je propojenost a spolupráce odborníků napříč rezorty a ta je právě v denní části centra realizována nejintenzivněji. Standardní je interní spolupráce s dětským klinickým psychologem, klinickým logopedem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, pracovníky speciálně pedagogického centra i rané péče. Externě pak spolupracujeme se zástupci řady oborů, jako je dětská neurologie, pedopsychiatrie, foniatrie a dalšími odborníky nejen ze zdravotnických profesí.

Denní pobyt je určen rodinám jednak s dětmi, jejichž vývoj je kvalitou „jiný“ či se zpožďuje (např. v pohybu, řeči, sociální oblasti aj.), ale toto zpožďování dosud není diagnosticky odůvodněno a jednak s dětmi s již stanovenými diagnózami, které ovlivňují vývoj jedince a mohou být zdrojem psychických obtíží. Z toho důvodu mohou některé děti selhávat při zařazení do kolektivu běžné mateřské školy.

Děti přijímáme v průběhu celého školního roku. Není potřeba poukazu od dětského či jiného lékaře. Avšak doporučení je nutné donést k vyšetření v našich navázaných ambulancích. Z jejich závěrů pak vyplyne potřebnost indikované terapie či pouze sledování vývoje. Vřazením dítěte do denní části centra získává každé dítě kromě komplexní provázané péče také jistotu přijetí do ambulantní péče specialistů, na kterou by jinak z kapacitních důvodů (zejména ambulancí dětské klinické psychologie a klinické logopedie) dlouho čekalo. Každou rodinu v průběhu celé docházky do denní části centra provází přidělený poradce.

Denní pobyt má 4 skupiny (třídy), každá z nich je specificky uspořádaná a vedená s ohledem na skupinu dětí a jejich konkrétní obtíže. Přijímání a jejich rozdělování do skupin je proto realizováno na základě společné porady odborných pracovníků centra, při které se berou v úvahu dosavadní diagnózy či popisovaný psychomotorický vývoj, věk apod. Ve skupinách je 8–12 dětí, o které pečují 1-2 pedagogové a 1-2 asistenti pedagoga tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a maximálně možný individuální přístup k jednotlivým dětem.

Během pobytu dochází k pravidelné koordinované spolupráci mezi pedagogy a odborníky. Ta je realizována formou mezirezortních vizit (každá skupina má vizitu 1x měsíčně) a především konzilií (každé dítě a jeho rodina projde konziliem nejméně 1x za rok), z jejichž závěrů se odvíjí doporučení další péče (včetně doporučení péče mimo naše centrum). Samozřejmostí je spolupráce s rodiči, kteří jsou na konzilia zváni. Písemným výstupem konzilií jsou komplexní zprávy.

Po ukončení denního pobytu nastupuje většina dětí do běžných základních škol. A to rovnou s podpůrnými opatřeními (včetně v případě potřeby doporučením asistenta pedagoga), která na podkladě zdravotnických nálezů a pedagogického posouzení stanovuje nejčastěji naše speciálně pedagogické centrum, které často dítě z denního pobytu provází po celou dobu školní docházky. Podobně tomu bývá i u zdravotnických ambulancí, které podle potřeby dítě sledují, nebo mu poskytují indikovanou terapii dlouhodobě. Některým dětem ještě v předškolním věku doporučujeme nástup do běžných mateřských škol.

Umožňujeme také tzv. diagnostické pobyty – měsíční docházku, kdy dítě zůstává zapsáno ve své kmenové MŠ. Tyto pobyty mohou být realizovány pouze tehdy, pokud máme v denním pobytu volnou kapacitu. Na závěr diagnostického pobytu se sejde konzilium s rodiči a poté je vydána komplexní zpráva s diagnostickými závěry a doporučeními dalšího postupu.

Provozní doba denního pobytu je od 6:30 – 16:30 hod, avšak doba, kterou u nás děti tráví je individuální a vychází jak z odborného posouzení týmu, tak samozřejmě přání rodičů.

Důležité na závěr:

Velmi si vážíme vašich názorů, pečlivě nasloucháme vašim zkušenostem a obavám, protože vy své dítě znáte nejlépe. Vnímáme také, že pro vás a vaše děti je přínosnější koordinovaná a provázaná péče více odborníků, než izolovaný názor jednoho (neboť nikdo nemáme „patent na rozum“, avšak více hlav se k rozumným úvahám spíš přiblíží).  Naším cílem je včasná a pečlivá diagnostika – určení typu a stupně onemocnění (je jich často více najednou), posouzení úrovně vývoje jednotlivých oblastí psychomotorického vývoje včetně stavu v oblasti sociální a emoční. A na základě toho „ušijeme na míru“ péči zacílenou právě na vaše dítě.

Přejeme si, aby se vašim dětem i vám u nás líbilo. Aby naše práce, cesty a cíle byly co nejvíce jednotné. Abychom společně mohli sledovat pokroky, kterých vaše děti dosahují.

 

Bc. et. Bc. Pavla Bílá

vedoucí denního pobytu

Tým pedagogů a asistentů pedagoga

Rozdělení do skupin

1. SKUPINA / MYŠKY

3. SKUPINA / JEŽCI

2. SKUPINA / ZAJÍČCI

4. SKUPINA / KRTEČCI

bottom of page