top of page

Služby

Ergoterapie

PIT_0674.jpg

Úvod

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových i rekreačních činností a to u osob jakéhokoli věku, s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním).

V Demosthenu funguje ambulance ergoterapie od roku 2001.
Klienty tvoří převážně děti s neuro-vývojovými poruchami.

Ve spolupráci s ambulancemi klinické logopedie, klinické psychologie a fyzioterapie se snažíme o maximální podporu psychomotorického vývoje těchto dětí. V rámci ergoterapie posilujeme také nácvik běžných denních činností, abychom dosáhli maximální možné samostatnosti, soběstačnosti, koordinaci pohybů a tím podpořili fungování dětí při hře, běžných denních aktivitách, ale také fungování ve společnosti.

Stimulace psychomotorického vývoje probíhá pro děti tou nejpřirozenější formou, prostřednictvím hry. V průběhu cílené hry dochází k rozvoji motorických, mentálních i smyslových dovedností a schopností. Velký důraz klademe na znalost aktuální vývojové úrovně dítěte, která je nezbytná ke stanovení dalšího postupu léčebné terapie.

Při terapiích jsou využívány především neuro-vývojové přístupy, mezi které patří neuro-vývojová terapie na základě primitivních reflexů, handle přístup, dále znalosti z bazální stimulace, senzorické integrace a jiných. Bereme ohled na posloupnost psychomotorického vývoje a dle odborných poznatků podle něj postupujeme. Zachováváme citlivý a empatický přístup k dětem i k jejich rodinám, respektujeme individualitu každého dítěte.

Ergoterapie se zaměřuje na propojení pohybů, funkce a smyslů. Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému - pomáhá ke správnému pohybu. Ergoterapie a fyzioterapie se navzájem prolínají, doplňují a navazují na sebe.

V ambulanci ergoterapie je velký důraz kladen na neuro-vývojovou terapii a stimulaci, ta kombinuje poznatky z více metod najednou. Léčba je založená na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, a tím mozek dostává druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. 

První terapie je převážně seznamovací. Dítě je poprvé v neznámém prostředí, s neznámou osobou – ergoterapeutkou a proto je v tuto chvíli vítána přítomnost rodiče, pak je dítě klidnější a situaci lépe zvládne. Součástí první návštěvy je rozhovor s rodičem, zákonným zástupcem, sepsání anamnesticky důležitých údajů a vstupní ergoterapeutické vyšetření dítěte. Další terapie budou dohodnuty podle potřeby po vstupním posouzení. Četnost terapií se liší podle závažnosti stavu. Někteří vyžadují intenzivní ergoterapeutickou péči, jiní dochází na kontrolu zdravotního stavu dle potřeby v různých časových úsecích. Na prvních terapiích je ovšem vždy zdůrazňována nutnost zapojování ergoterapie do běžných denních činností a her v rámci každodenního fungování.

Samotné terapie spočívají v rozvoji všeobecných pohybových dovedností, diagnostice a příp. inhibici přetrvávajících primitivních reflexů, stimulaci jemné motoriky. Součástí je také nácvik ADL – běžných denních činností, podpora sebeobsluhy a soběstačnosti (nácvik oblékání, svlékání, sebesycení, hygieny…), rozvoj grafomotorických dovedností (koordinace oka-ruky, správný úchop tužky, práci s psacími potřebami, kreslení, malování…).

Cílem ergoterapie v Demosthenu je stimulovat u dětí správné vnímání a zpracovávání smyslových vjemů vlastního těla a z bezprostředního okolí tak, aby byly koordinovanější, soběstačnější a sebejistější. Zabýváme se ergonomií prostředí, poradíme i při výběru kompenzačních pomůcek.

Podmínkou pro poskytování ergoterapie je předepsání poukazu na ergoterapii od dětského lékaře nebo neurologa.

 

Bc. Kateřina Žitňanská

ergoterapeut

bottom of page