top of page

Odborná činnost

Studie a publikace

knihy

Naše studie

PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D. se školitelem profesorem Hrdličkou a konzultantem profesorem Komárkem navázala na motolský projekt vytvořením prvního českého řečového, jazykového a komunikačního profilu jak u dětí s vývojovou dysfázií, tak s autismem a profily vzájemně porovnala. Výsledky studie jsou zveřejněny v disertační práci obhájené v roce 2022 a nazvané Klinický obraz vývojové dysfázie v konceptu neurovývojových poruch.

Byla členkou týmu víceoborového projektu FN Motol a 2. LF UK pod vedením řešitele profesora pedopsychiatrie Michala Hrdličky s garancí profesora dětské neurologie a děkana 2. LF UK Vladimíra Komárka, který se uskutečnil v letech 2016-2019: Neuroanatomický podklad sociálních a jazykových deficitů: neurozobrazení a psychopatologie u neurovývojových poruch. Výsledky studie byly zveřejněny v recenzovaném lékařském časopise Neuropsychiatric Disease and Treatment (Neuropsychiatrické onemocnění a léčba), určenému pro výzkum v psychiatrii a neurologii:

Hrdlička M, Šanda J, Urbánek T, Kudr M, Dudová I, Kicková Š, Pospíšilová L, Mohaplová M, Maulisová A, Kršek P, Kynčl M, Blatný M, Komárek V. Diffusion tensor imaging and tractography in autistic, dysphasic, and healthy control children. Neuropsychiatr Dis Treat 2019; 15(3): 2843-2852. /IF 2,157/DOI: 10.2147/NDT.S219545

Se sestavením souboru dysfatických dětí a komunikací s rodiči pomáhala naše zdravotní sestra Moravcová. Stejný soubor spolu se souborem motolských autistů byl využit pro následnou studii v dizertační práci.

DĚKUJEME NAŠIM RODIČŮM, KTEŘÍ BYLI OCHOTNI JET DO PRAHY A NECHAT SVÉ DÍTĚ VYŠETŘIT MAGNETICKOU REZONANCÍ DTI NA KLINICE NEUROZOBRAZENÍ A NA DĚTSKÉ KLINICKÉ PSYCHOLOGII, ČÍMŽ PŘISPĚLI K ROZVOJI VĚDECKÉHO POZNÁNÍ.

V roce 2016 vytvořila spolu s kolegyní Mgr. Lucií Zapletalovou první longitudinální studii vývojové dysfázie v ČR na velkém vzorku 430 dětí se zpracovanými daty za období 5 let. Prokázaly, že detailní diagnostikou klinického obrazu v předškolním věku lze spolehlivě předpovědět poruchy učení ve školním věku, existenci dalších doprovodných poruch jako je ADHD, dyspraxie aj., přetrvávání poruchy v adolescenci, silné genetické pozadí (na rozdíl od perinatální anamnézy) a také, že včasným odhalením lze rodině poskytnout informace o problémech, které s diagnózou bývají spojeny, a tím jí napomoci se lépe vyrovnat s budoucností. Studie byla publikována a recenzována profesorem dětské neurologie Vladimírem Komárkem:

Pospíšilová L., Zapletalová L. Neurovývojové poruchy a syndrom vývojové dysfázie in Neubauer K., Pospíšilová L. et al. Neurovývojové a neurodegenerativní příčiny komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017: 7-78.

 

Naše publikace

PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D. / autorka publikací:

Doporučení pro vývojovou dysfázii – verze 2022. Cesk Slov Ne urol N 2022; 85/ 118(6): 1–6. doi: 10.48095/cccsnn20221

Pospíšilová L, Hrdlička M, Komárek V. Vývojová dysfázie – funkční a strukturální korelace.  Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(3): 237-244. /IF 0,350

Vývojová dysfázie současnosti. Listy klinické logopedie 2019; 3(1): 48-54. doi 10.36833/lkl.2019.011.

Vývojové poruchy řeči / jazyka / komunikace v současném konceptu neurovývojových poruch – aneb jak na háďata v mozku. Listy klinické logopedie 2018; 2(1): 39-44. doi:10.36833/lkl.2018.009.

Neurovývojové poruchy a klinická logopedie. In: Neubauer K et al. Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál, 2018: 183-222.

Opožděný vývoj řeči. In: Neubauer K et al. Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál, 2018: 268-282.

Vývojová dysfázie. In: Neubauer K et al. Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál, 2018: 283-315.

Vývojová koktavost. In: Neubauer K et al. Kompendium klinické logopedie. Praha: Portál, 2018: 372-390.

Význam komunikace. Narušená komunikační schopnost jako symptom. Vox Pediatriae 2014; 7: 20-22.

Dysfatické syndromy. Vox Pediatriae 2014; 7: 23-26.

Význam a možnosti klinicko-logopedické diagnostiky raného věku. Vox Pediatriae 2011; 10: 26-28.

K obtížím ve vývoji komunikačních schopností od teorie k praxi. Vox Pediatriae 2009; 8: 28-33.

Fyziologický vývoj komunikace batolete. Vox Pediatriae 2007; 5: 22-23.

K otázce diagnostiky vývojové dysfázie. Vox Pediatriae 2005; 1: 25-27.

Pospíšilová L., Sudková J. Komplexní péče u dětí. Vox Pediatriae 2004; 4: 12-17.

bottom of page