top of page

2. skupina

Zajíčci

Skupina je určena pro 12 dětí předškolního věku s neurovývojovými poruchami (vývojová dysfázie, ADHD, poruchy pozornosti, …, nejčastěji však s kombinací těchto obtíží). Ve skupině působí kvalifikovaný pedagog a asistent pedagoga.

V této skupině předškolních dětí usilujeme o to, aby děti během své docházky získaly dostatečnou zdatnost, upevnily si potřebné návyky a získaly znalosti a dovednosti nutné pro vstup do první třídy, případně přípravného ročníku základní školy. Pedagogické vedení je přizpůsobeno individuálním potřebám dětí. Při práci s dětmi vycházíme z principu vývojového přístupu, doporučení odborných specialistů a úzce spolupracujeme s rodiči.

Eva Janáčková

pedagog

Andrea Judlová

asistent pedagoga

bottom of page