top of page

3. skupina

Ježci

Tuto skupinu vede kvalifikovaný pedagog Bc.Klára Lojková, působí zde asistentka pedagoga Lucie Fridrichová. Společně pracují s maximálně 12 dětmi ve věku od 3 do 7 let s neurovývojovými poruchami.

Skupina s menším počtem dětí umožňuje individuální přístup, založený na úzké spolupráci s ambulantními odborníky a rodiči.

Ve skupině jsou aplikovány  principy strukturovaného učení, které všem dětem usnadňují orientaci ve vzdělávacích a výchovných činnostech, v sebeobsluze a hygieně. Během dne jsou dodržovány pravidelné rituály, společná pravidla soužití, děti se učí vzájemnému respektu a úctě. Děti jsou seznamovány po celý rok s tematickými bloky dle ŠVP. Pedagog využívá prožitkovou formu výuky, dramatickou i hudební výchovu. Při práci se zaměřuje na podporu jemné a hrubé motoriky, sluchového i zrakového vnímání, pozornosti, verbální i neverbální komunikaci. Základem práce s dětmi je vývojový přístup.

Bc. Klára Lojková

pedagog

Lucie Fridrichová

asistent pedagoga

bottom of page