top of page

Odborná činnost

Lektorování a přednášky

PIT_1351.jpg

Lektorování

Od roku 2019 u nás pořádáme 4denní kurs (2 x 30 hodin v rozmezí 2-3 měsíců) Klinicko-logopedická diagnostika u dětí pro kolegy z klinické logopedie a pro velký zájem jsme frekvenci kursů rozšířili na 2 kursy za rok. Lektorkami jsou klinické logopedky doktorka Pospíšilová a magistra Zapletalová, která byla 10 let členkou našeho týmu a v současnosti je zaměstnankyní Rehabilitačního oddělení MN ÚL. Organizaci zajišťuje zdravotní sestra Moravcová. Kurs má souhlasné stanovisko AKL ČR č. 4201928.

PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D.

Děkujeme našim rodičům, kteří ochotně poskytují své děti k výuce kolegů, čímž přispívají nejen k rozvoji oboru v rámci české republiky, ale hlavně pomáhají jiným dětem a rodičům.

V letech 2021 a 2022 byla jedním z lektorů kursu Specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie, pořádaného Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Foniatrickou klinikou v Praze se 2 přednáškami: Neurovývojové poruchy. Neurobiologie pro klinické logopedy.

V roce 2014 byla jedním z lektorů kursu Poruchy řeči a sluchu z pozice foniatrie, klinické logopedie a dětské psychiatrie, pořádaného IPVZ a profesorem pedopsychiatrie Pacltem s přednáškou: Poruchy komunikace v rámci neurovývojových poruch.

Přednášky

PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D.

2022 Konference Asociace klinických logopedů ČR v Českých Budějovicích: Význam současných poznatků z genetiky a neurověd pro praxi klinického logopeda

2021 Konference Asociace klinických logopedů ČR v Přerově ČR:

- Vztah vývojové dysfázie a poruchy autistického spektra.

- Koncept neurovývojových poruch. přehled

2021 Sympozium od A do Z – Téma: Hlava a krk. Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR: Nová kategorie v MKN-11 vyžaduje nový trend spolupráce mezi pediatrem a klinickým logopedem

2018 Pediatrický den v Ostravě: Vývojová dysfázie v konceptu neurovývojových poruch

2018 První konference dětské psychologie v Praze: Vývojové poruchy řeči, jazyka a komunikace v novém konceptu

2016 Regionální konference, Novorozenecké odd. MN v Ústí nad Labem: Současný koncept neurovývojových poruch s akcentem na fatické funkce

2014 Konference Asociace klinických logopedů ČR v Hradci Králové: Vztah vývojových dysfázií a specifických vývojových poruch školních dovedností, longitudinální studie

2014 Governance Institute v Praze, Konference O výchově: O vývoji řeči, jazyka a komunikace

2014 Pediatrický den pro ústecký a liberecký kraj v Ústí nad Labem: Vývojové poruchy řeči a ADHD

2011 Konference Asociace klinických logopedů ČR v Táboře:

- Vývojová dysfázie.

- Klinicko-logopedická diagnostika u dítěte raného věku

2011 Psychiatrické sympózium k ADHD v Rančířově: ADHD a vývojové poruchy řeči

2011 Konference klinických logopedů Slovenska v Bánské Bystrici: Komplexní péče Demosthena

2009 Mezinárodní konference k 10. výročí Demosthena v Ústí nad Labem: Diagnosticko-terapeutický proces v mezirezortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami

2007 Konference Asociace klinických logopedů ČR v Pardubicích: Raný vývoj

2005 II. mezinárodní konference fyzioterapeutů v Brně: Posilování mezioborových vazeb v ucelené rehabilitaci na příkladu fyziologického vývoje dítěte od narození do konce prvního roku

bottom of page