top of page

Služby

Speciálně pedagogické centrum

main.jpg

Úvod

Speciálně pedagogické centrum (školské poradenské zařízení) je nedílnou součástí DEMOSTHENA - centra odborné komplexní péče pro děti - jehož smyslem je propojenost, návaznost a spolupráce odborníků skrze resorty s různými specializacemi. Speciálně pedagogické centrum, jako jeden ze zástupců školství, zásadně vychází z poznatků a závěrů zdravotnických ambulancí, které následně aplikuje do vzdělávacího procesu klienta - primárně interních odborníků - klinické logopedie a dětské klinické psychologie, dále tak i externích odborníků - pedopsychiatrie, dětské neurologie, foniatrie a oftalmologie.

Speciálně pedagogické centrum je určeno dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Naším posláním je doprovodit klienta na jeho cestě za vzděláním od samého začátku (nástup do mateřské školy), po ukončení studia (SŠ, VOŠ). Klienty jsou děti s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení, dále zrakové vady, sluchové vady, či různé kombinace těchto druhů postižení.

Cílem speciálně pedagogického centra je upravit podmínky pro vzdělávání těmto dětem tak, aby i ony měly šanci zažívat úspěch navzdory svým handicapům.

Klientům poskytujeme speciálně pedagogické a speciálně psychologické posouzení vzdělávacích potřeb klienta s navržením vhodných forem vzdělávání (inkluze do běžných škol, spolu se zajištěním podmínek, anebo zařazení do systému škol speciálních).

Služby speciálně pedagogického centra také zahrnují poradenství ohledně možností vzdělávání, pomoc při vyhledávání vhodné výchovně vzdělávací instituce a edukační činnost pro zákonné zástupce klientů. Dále zpracování podkladů nezbytných pro zajištění vzdělávání klientů se speciálními vzdělávacími potřebami – doporučení ke vzdělávání, odklad školní docházky, zařazení do speciálního vzdělávání včetně vypracování návrhu podpůrných opatření při výuce, obsahu a způsobu poskytování individuální péče, případně úpravy školního prostředí, ale také vystavení odborného posudku pro uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky.

Důležitá součást práce speciálního pedagoga spočívá ve výjezdech do školských vzdělávacích institucí, kde vyhodnocuje fungování nastavených podpůrných opatření pro úpravu vzdělávání klienta.

Smyslem našeho centra je úzká spolupráce jak s odborníky, tak s pedagogy, kteří na klienta působí při vzdělávaní. Naším úkolem je, aby ve vzdělávacích institucích bylo správně pochopeno, jak diagnózy ovlivňují možnosti klienta při jeho vzdělávání a jak dopadají na jeho duševní zdraví.

Pro uzavření našeho kruhu komplexní péče je také velice důležitá spolupráce rodičů (zákonných zástupců), kteří znají dítě nejlépe.

 

Pokud potřebujete jakkoliv poradit, ať jste rodič, zákonný zástupce, pedagog, či výchovný poradce, neváhejte se na nás obrátit, vždy konáme v zájmu dítěte.

 

Ing. Veronika Srbová

vedoucí speciálně pedagogického centra

tým speciálních pedagogů

Provozní doba speciálně pedagogického centra

 

8:00- 17:00 pondělí - čtvrtek

8:00- 12:00 pátek

bottom of page