top of page

Služby

Klinická logopedie

PIT_0730.jpg

Úvod

Naše pracoviště se zaměřuje především na děti s neurovývojovými poruchami (Diagnózy), a to prakticky i teoreticky (Výzkum a publikace, Lektorská činnost). Specializuje se tedy na pacienty, jejichž výskyt je v populaci nejrozšířenější. Na prvním místě se jedná o vývojovou poruchu jazyka, tzv. vývojovou dysfázii s jejími nejčastějšími doprovodnými poruchami jako je ADHD, dyspraxie, porucha učení aj.

Tyto děti mají obtíže s mluveným a psaným jazykovým systémem. Pomocí naší diagnostiky standardizovanými testy a škálami psychomotorického vývoje (Kurs AKL ČR) umíme zjistit, jak dítě vnímá a rozumí slyšenému sdělení a jak také porozumí čtenému textu, pokud je školního věku. A současně, jak dalece tento případný hendikep ovlivňuje chování dítěte (když dostatečně nerozumí, nemůže se adekvátně chovat), sociální úzkosti, agresivitu, oční tik a další logopedické diagnózy jako je nemluvnost v kontaktu s cizími lidmi – selektivní mutismus nebo zadrhnutí v řeči – vývojová porucha plynulosti řeči (koktavost), přičemž obojí se vyskytuje i bez podkladu vývojové dysfázie. Jak si vybavuje slova a jak vytváří věty. Jestli a proč má poruchu artikulace (zdali se nejedná jen o přirozený vývoj), která je nejčastější doprovodnou diagnózou vývojové dysfázie. Dokážeme předpovědět školní obtíže – poruchy učení, které jsou asi z 80 % podmíněné poruchou jazyka. Diagnostikujeme také poruchu řeči, způsobenou narušením nervového systému, především u dětské mozkové obrny – dysartrii, které se v diferenciální diagnostice odlišují od těžší poruchy artikulace – verbální dyspraxie (poruchy se také mohou vyskytovat společně). Naše ambulance se specializuje na potřebnou diferenciální diagnostiku vývojové dysfázie a poruchy autistického spektra, tedy na rozlišení dvou diagnóz, u kterých dochází k záměnám pro někdy podobné projevy v sociální komunikaci a interakci. A zároveň se zaměřujeme na stanovení společného výskytu obou diagnóz, který je v autistické populaci velmi častý. Napomáháme tak kolegům z naší dětské klinické psychologie a spolupracující ambulanci pedopsychiatrie. Vyšetřujeme také pacienty s chromozomálními aberacemi a monogenně dědičnými chorobami, jejichž součástí je narušení jazyka, řeči a sociální komunikace (Diagnózy). První návštěva je podmíněna Poukazem na vyšetření K, který Vám vydá většinou pediatr, dětský neurolog, dětský psychiatr či foniatr. Objednejte se přes zdravotní sestru (Kontakt), která Vám zašle anamnestický dotazník (vyplňte si ho v klidu domova). Buďte trpěliví, pokud pro značný zájem budete čekat několik měsíců. Při prvním kontaktu počítejte s délkou vyšetření v rozsahu 60 až 120 min, záleží na věku, stavu a spolupráci dítěte, které je podle možností střídavě testováno, vývojově škálováno, pozorováno při hře a při interakci s rodiči.  V čase je započítán rozhovor s rodiči, během něhož je upřesňována anamnéza, stav vývoje jednotlivých oblastí a diagnóza. Vyšetření je vedeno tak, aby bylo dítě co nejméně traumatizováno, poradíme si v případech výskytu separační úzkostné poruchy, selektivního mutismu (Diagnózy) aj. Na konci vyšetření je diagnóza rodičům vysvětlena. V případě podezření na další doprovodnou poruchu je doporučeno vyšetření u příslušného odborníka (či odborníků).

 

Následné návštěvy v naší ambulanci jsou dvojí: buď čistě terapeutické, anebo upřesňující diagnózu. Terapeutické jsou plánovány na kratší čas a v různé intenzitě. Neočekávejte u nás časté návštěvy, zvýšená intenzita návštěv za účelem stimulace kognitivního systému, jakým je jazyk, není vědecky doložena. Navíc je kontraproduktivní nepřiměřený tlak na centrální nervovou soustavu, která je ve vývoji. Nejvíce jsou zřejmě ovlivnitelné motorické funkce, které se v našem případě týkají mluvidel. V obojím řádně edukujeme rodiče, aby stimulace prováděli hrou, často, ale jen krátce, v přirozeném prostředí domova. Pro adekvátní stimulace sociální komunikace je vhodné zapojení pedagogů školky (ale bez nácviků výslovnosti, bez nucení k opakování, k vypravování a veřejného vystupování).  Uplatňujeme vývojový přístup (stimulace od naměřených vývojových úrovní jednotlivých oblastí), ve kterém zacvičujeme rodiče. Léčebná terapie se tak přesně odvíjí od výsledků stavu jazykového systému, řeči, sociální komunikace, doprovodných poruch a celkového stavu pacienta. Snažíme se pacientovy obtíže mírnit. Poruchy artikulace nejlépe reagují na léčebnou terapii, zejména ty, které jsou závislé pouze na motorickém zpoždění mluvidel či na lehké fonologické poruše, anebo na obojím (i v těchto případech nedoporučujeme péči laika, protože jejich podkladem může být přetrvávající závažnější neurovývojová porucha, která zůstane skryta).

 

Návštěva za účelem upřesnění diagnózy je doporučena buď dětem raného věku, kde se vyšetření napoprvé nezdařilo či u dětí, kde je nadále zapotřebí diferenciální diagnostika (např. zda se jedná o dysfázii nebo autismus? anebo o obojí?), anebo za účelem standardního sledování pacienta kontrolními testy (jak vývoj postupuje) či pro potřeby školské poradny, která na podkladě naší zprávy vydává dítěti podpůrné opatření pro školu. Zakládáme si na odborném přístupu (podle současných vědeckých poznatků), holitistické koncepci (celek je důležitější než jeho části), koordinované péči s dalšími obory a na partnerském vztahu s rodiči.

PaedDr. Lenka Pospíšilová, Ph.D.
klinický logoped

Petra Moravcová
zdravotní sestra

bottom of page