top of page

Služby

Dětská klinická psychologie

draw-5624283_1920.jpg

Úvod

Naše pracoviště se zaměřuje na diagnostiku i psychoterapii u dětí od raného věku do mladé adolescence. Součástí péče je i podpora jejich rodin a zvyšování kvality jejich života. Pracujeme s dětmi se všemi typy duševních poruch či postižením.

Odborníci v oboru dětské klinické psychologie se věnují těmto potížím:

 • opožďování vývoje rozumových schopností (mentální retardace)

 • vývojové poruchy řeči, jazyka (vývojová dysfázie)

 • pervazivní vývojové poruchy (dětský autismus, Aspergerův syndrom aj.)

 • poruchy aktivity a pozornosti (ADHD)

 • organické poruchy včetně symptomatických (epilepsie, stavy po úrazech mozku aj.)

 • poruchy nálady (deprese)

 • poruchy myšlení a jednání (obsedantně kompulzivní porucha aj.)

 • psychosomatická onemocnění (bolesti hlavy, břicha, nevolnost aj.)

 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)

 • úzkostné poruchy

 • vývojové poruchy školních dovedností (specifické poruchy učení)

 • poruchy sociálního chování (selektivní mutismus)

 • poruchy osobnostního vývoje

 • poruchy sexuální identity

 • závislostní jednání

 • sebepoškozování, suicidální ideace

 • narušené vztahy s vrstevníky nebo v rodině

 

S ohledem na zaměření našeho centra pracujeme nejčastěji s dětmi raného předškolního věku – velmi často zjišťujeme příčiny jejich odchylného vývoje, tedy co je příčinou zvláštností v jejich chování nebo výchovných obtíží, které s nimi rodiče zažívají. Pracujeme s dětmi, kterým je diagnostikována neurovývojová porucha – ADHD, vývojová dysfázie, porucha autistického spektra, mentální retardace či nerovnoměrné vyzrávání CNS.

V terapeutické péči se zaměřujeme, jak na práci s dítětem, tak i na práci s jeho rodinou. Považujeme za nezbytné rodiče nejen informovat o diagnóze jejich dítěte, ale také jim poradit, jak k dítěti správně přistupovat a podpořit je v jejich rodičovských kompetencích.

Psychologická péče o děti zpravidla začíná psychologickým vyšetřením. Součástí je rozhovor s dítětem a rodiči, rozhovorem s rodiči bez přítomnosti dítěte, zjišťováním zdravotnické anamnézy a důležitých informací z vývoje dítěte.

Samotné vyšetření dítěte většinou obnáší rozhovor s dítětem, užití psychodiagnostických metod: kresebných, výkonových, projektivních metod a dotazníků – vždy vybraných dle aktuálního problému a věku dítěte. U menších dětí probíhá vyšetření v přítomnosti rodiče, u starších či vyzrálejších dětí, bez jejich přímé přítomnosti.

Celková délka vyšetření je cca 3-5 hodin, dle potíží dítěte. Často bývá rozděleno do více setkání, aby se dítě po celou dobu vyšetření cítilo komfortně, bezpečně a nebylo unavené. Výstupem z vyšetření je vystavení odborné zprávy, kde je vysvětleno, jakými potížemi dítě trpí a vždy je doporučen nejvhodnější léčebný postup, jak potíže eliminovat, či alespoň zmírnit jejich dopad na kvalitu života dítěte a jeho rodiny. Při stanovení těchto doporučení vždy vycházíme z potřeb a možností každé rodiny individuálně. Pokud je to žádoucí, navrhujeme doplňující vyšetření u specialistů z dalších oborů (dětská neurologie, klinická logopedie, dětská psychiatrie, foniatrie, oční, ergoterapie aj.)

V rámci vhodného léčebného postupu doporučujeme a nabízíme výchovné poradenství rodičům, dále nabízíme individuální psychoterapii pro dítě. U mladších dětí probíhá individuální psychoterapie formou hry, protože hra je pro děti nejpřirozenější formou komunikace. Skrze hru mohou lépe zažít a pochopit své růstové potřeby a vhodně je realizovat. Se staršími dětmi v individuální terapii více uplatňujeme rozhovor, relaxaci či tvořivé techniky, které jim pomáhají v pochopení jejich obtíží a lepší adaptaci na situace, které se teprve učí zvládat.

 

Mgr. Pavlína Pavlišová

dětský klinický psycholog

psychoterapeut

bottom of page